O Zámku Sloupno Historie Zámku Sloupno Rekonstrukce Zámku Sloupno Využití Zámku Sloupno Fotogalerie Zámku Sloupno Otevírací doba Zámku Sloupno Zajímavosti o obci Sloupno Kontakt na Zámek Sloupno Diskuze nejen o Zámku Sloupno

Stanovy OS

 1. Název a sídlo.

  Název občanského sdružení je „Občanské sdružení Pocidliní ve Sloupně“ dále jen sdružení. Sídlo sdružení je Sloupno č. popisné 81. PSČ: 50353 Smidary, kraj Královehradecký.

 2. Charakter sdružení.

  Sdružení je dobrovolné nezávislé sdružení občanů i právnických osob, které spojuje ochrana a zájem o historické, kulturní a folklorní památky, o lepší životní prostředí a ochranu krajiny ve Sloupně a středním Pocidliní.

  Sdružení je právnickou osobou s celostátní působností vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 3. Činnost sdružení.Cíle sdružení a formy činnosti.
  • Informační, propagační, popularizační činnost Sloupna a okolí.
  • Pořádání výstav, vzdělávacích a propagačních akci v oblasti životního prostředí, kultury, historie a zájmových činností občanů venkova.
  • Zajistit konference, kurzy, semináře, přednášky a další vzdělávací programy.
  • Usilovat o kulturně společenské využití kulturní památky (zámek) v obci Sloupno a celostátně propagovat tuto barokní stavbu. Snažit se o využití památek v okolí.
  • V rámci možností a v souladu se zákony pečovat o přírodu, krajinu a životní prostředí.
  • Uchovávat a dále zlepšovat život na vesnici, snažit se předat nastupujícím generacím co nejlepší životní prostředí a dochované památky a tradice.
  • Účastnit se právních řízení týkajících se hlavních cílů sdružení.
 4. Členství.Vznik členství.
  • Členství vzniká na základě písemné přihlášky a její schválení radou sdružení. Členem může být fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami, stanovy a usnesení orgánů sdružení, které následně dodržuje.
  • Fyzická osoba mladší 15 let musí mít na přihlášce souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.
  • Přijetí člena se sděluje písemně a sdružení vede evidenci všech svých členů.
  • Vedle řadových členů může být zvolen orgány sdružení „Čestný člen“. Čestným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která projeví nebývalý zájem o činnost sdružení a dodržuje stanovy, nebo člověk, kterého si vážíme, nebo je osobou vlivnou, která už svým jménem může sdružení pomoci.
  • Čestné členství je oznámeno písemně nebo ústně osobně nebo zástupci sdružení a pokud čestný člen členství neodmítne stává se čestným členem na dobu neurčitou.

  Zánik členství.

  • Členství zaniká vystoupení člena na základě písemného oznámení radě sdružení, nebo zánikem právnické osoby, nebo úmrtím fyzické osoby.
  • Vyloučit člena je možno pouze po schválení valnou hromadou na návrh rady nebo alespoň pěti řádných členů sdružení.
  • Členství zanikne i v den zániku sdružení. Tento zánik bude všem členům oznámen.
 5. Práva a povinnosti členů.Člen sdružení má tyto práva:
  • Podílet se na činnosti sdružení a využívat výhod plynoucích z členství ve sdružení.
  • Účastnit se valných hromad, hlasovat a volit orgány sdružení. Každý člen sdružení má jeden hlas. Právnická osoba může mít po odsouhlasení valné hromady i více hlasů. Každý člen hlasuje za sebe bez možnosti zastupování. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně pověřený zástupce. Čestní členové mají hlas poradní.
  • Každý člen má právo být volen do všech orgánů sdružení. Předsedou rady, jednatelem, předsedou dalších orgánů a všichni členové kontrolní a revizní komise sdružení musí být osoba starší 18 let.
  • Všichni členové mají právo se obracet se svými podměty, náměty a připomínkami na orgány sdružení a být informováni o veškeré činnosti sdružení.

  Povinnosti člena sdružení:

  • Dodržovat stanovy sdružení a usnesení valné hromady. Hájit zájmy sdružení a přispívat k rozvoji sdružení dle svých schopností a možností.
  • Nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení a platnými zákony, vyhláškami a předpisy.
  • Účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejích práce.
  • Platit příspěvky na činnost sdružení. Způsob placení a výši určí valná hromada.
 6. Organizační struktura.Valná hromada
  • Je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jí všichni členové sdružení.
  • Valná hromada se schází dle potřeb sdružení na návrh rady nebo předsedy sdružení nebo požádá-li písemně o svolání alespoň jedna třetina členů. Požádají-li o svolání valné hromady členové musí se sejít do 30 dnů.
  • Valná hromada se musí sejít minimálně jednou ročně.
  • Mění stanovy sdružení.
  • Schvaluje výroční zprávy, koncepci činností a hospodaření sdružení.
  • Volí radu, předsedu rady a předsedy dalších komisí. Funkční období volených zástupců sdružení je dvouleté.
  • Stanovuje členské příspěvky.
  • Rozhoduje o programu a plánované činnosti sdružení.

  Výkonná rada (rada).

  • Výkonnou radu tvoří předseda, jednatel a pět členů.
  • Výkonná rada řídí sdružení mezi jednáními valné hromady.
  • Schází se dle potřeby nejméně jednou za čtyři měsíce. Výkonnou radu svolává její předseda na návrh člena rady kdykoliv je o to požádán.
  • Z jednání rady se pořizují záznamy.
  • Rada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady.
  • Kontroluje činnost předsedy a jednatele, případně dalších volených orgánů sdružení nebo zaměstnanců sdružení.
  • Připravuje jednání valné hromady.

  Předseda rady.

  • Předseda rady je statutárním zástupcem sdružení a je volen valnou hromadou na dva roky.
  • Řídí jednání výkonné rady a valné hromady nebo pověří řízením člena výkonné rady
  • Zajišťuje plnění usnesení a stanov.
  • Je odpovědný výkonné radě.

  Jednatel.

  • Zastupuje předsedu výkonné rady v době nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti.
  • Je druhým statutárním zástupcem sdružení a je volen radou na dvouleté funkční období.
  • Zajišťuje plnění usnesení a stanov.
  • Je odpovědný výkonné radě.

  Kontrolní komise.

  • Kontrolní komise má v čele předsedu voleného valnou hromadou na dvouleté funkční období.
  • Kontrolní komise má kromě předsedy dva členy.
  • Jednoho člena kontrolní komise volí valná hromada a druhého člena volí výkonná rada.
  • Kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení, plnění úkolů a stanov sdružení.
  • Kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně na návrh předsedy kontrolní komise, členů kontrolní komise nebo výkonné rady.
  • V případě, že kontrolní komise zjistí závažné nedostatky v hospodaření je oprávněna svolat valnou hromadu.

  Další komise nutné pro činnost sdružení navrhuje výkonná rada a schvaluje valná hromada, která volí předsedy jednotlivých komisí. Valná hromada schvaluje i počty členů jednotlivých komisí a způsob jejich volby.

 7. Hospodaření sdružení.

  Sdružení je neziskové a proto případný zisk sdružení po krytí nezbytných nákladů na provoz, činnost propagaci sdružení a pořádání akcí bude investován do obnovy, údržby a zachování kulturních památek, rozvoje a zvelebování venkova, pořádání kulturních, folklorních a sportovních aktivit, zlepšování životního prostředí a tvorbě krajiny.

  Koncepci hospodaření na další období (zpravidla jeden rok) schvaluje valná hromada. Při nakládání s hmotným majetkem nad 5000 Kč nebo finanční hotovostí nad 3000 Kč je třeba souhlasu alespoň dvou členů výkonné rady.

  Majetek sdružení vzniká:

  • Z příspěvku členů sdružení, jsou-li stanoveny valnou hromadou.
  • Dotací, grantů, odkazů a sponzorských darů.
  • Z příjmu z vlastní činnosti, akcí pořádaných sdružením (např. výběr vstupného) apod.

  Při zániku sdružení bude ustavena likvidační komise, kterou zvolí valná hromada. Likvidační komise provede likvidaci a vypořádání majetku zanikajícího sdružení, pokud valná hromada nerozhodne jinak o zůstatkovém majetku.

 8. Závěrečná ustanovení.
  • Sdružení vzniká na dobu neurčitou a zánik sdružení musí schválit alespoň 2/3 většina účastníků valné hromady. Za zánik sdružení je považováno i sloučení se sdružením podobného zaměření.
  • Ve věcech neupraveným těmito stanovami platí obecné předpisy a zákony.
  • Jménem sdružení jedná statutární zástupce předseda výkonné rady nebo jednatel popřípadě jimi pověřený zástupce, zpravidla člen výkonné rady. Předseda výkonné rady, jednatel a pověřený zástupce jednají jménem sdružení samostatně.
  • Tyto stanovy sestavil a schválil přípravný výbor a musí být schváleny nadpoloviční většinou přítomných členů první valné hromady sdružení.
  • Změny nebo doplnění stanov musí být schváleno alespoň 2/3 většinou účastníků valné hromady. Návrh na změny stanov předkládá předseda výkonné rady, členové výkonné rady nebo alespoň 15% řádných členů sdružení.