O Zámku Sloupno Historie Zámku Sloupno Rekonstrukce Zámku Sloupno Využití Zámku Sloupno Fotogalerie Zámku Sloupno Otevírací doba Zámku Sloupno Zajímavosti o obci Sloupno Kontakt na Zámek Sloupno Diskuze nejen o Zámku Sloupno

Využití zámku

Objekt zámku je umístěn v obci Sloupno, která leží 2km severně od Nového Bydžova směrem na Skřivany v Královéhradeckém kraji, vzdálena od Hradce Králové přibližně 22km. Zámek je jednopatrová, z části podsklepená budova na půdoryse širokého písmene H. Vstup do objektu je vjezdovými vraty s portály ze západní a východní strany.

Koncepce využití objektu vychází z faktu, že se jedná o významnou kulturní památku vyjímečné hodnoty. Při volbě využití i návrhu dispozičních úprav se vychází v prvé řadě, že stavebně historického průzkumu a odborných konzultací s památkovým ústavem. Obec jako majitel objektu navrhuje variantu , která bude sloužit široké veřejnosti jako kulturní, zájmové a školící centrum.

Objekt je památkově chráněný a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek. Číslo rejstříku ÚSKP 21461/6-697. Kulturní památkou uznán od 3.5.1958.

S přihlédnutím k umístění objektu, jeho historickému a kulturnímu dědictví obec Sloupno navrhuje využití následovně:

1.podzemní podlaží
Sklepení zámku využít jako technické zázemí celého objektu, případně pro expozice v atraktivních sklepních prostorách.

1.nadzemní podlaží

V přízemí objektu obnovit původní kapli dle dostupných spisů a vzpomínek pamětníků. Kaple by sloužila široké veřejnosti pro příležitostné bohoslužby, křtiny, svatby, pohřby, vítání občánků a jiné slavnostní události. Ostatní prostory využít jako klubovny, školící středisko, šatnu, bufet(čajovnu), kanceláře správy zámku. Školící středisko by sloužilo občanům k prezentacím, školením a zájmovým činnostem. Občané regionu mají v současnosti minimální zázemí pro své vzdělávání a seberealizaci.

2.nadzemní podlaží

V druhém nadzemním podlaží v bývalé letní jídelně, největší zámecké místnosti 223 (84m2) zřídit přednáškový a zasedací sál s možností pořádání koncertů, přednášek a společenských rautů. Ostatní prostory využít pro prezentaci kulturního a historického dění regionu. Každá obec regionu by zde měla důstojný a veřejně přístupný prostor pro svou prezentaci. O část výstavních prostor projevil zájem KVH Nový Bydžov pro expozici vojenské historie. Do prostor zámku by se mohl částečně přemístit rozsáhlý depozitář muzea v Novém Bydžově.
Obec Sloupno počítá v případě realizace projektu se správou a zajištěním obsluhy objektu. Přínosem pro obec a region je vznik nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání. Vzhledem k významu památky se dá předpokládat se zvýšením návštěvnosti regionu a s tím spojený ekonomický přínos v oblasti služeb.

Popis stavby

Zámecká budova se nachází na západní straně rozsáhlého, hospodářského dvora, který je situován západně od původního jádra obce.

Exteriér

Rezidence je komponována jako samostatně stojící, podélná, osově řešená, patrová, zámecká budova. Východní i západní průčelí je po stranách opatřeno rizality. Východní průčelí pak pročleňuje ještě střední rizalit s široce skosenými rohy, jehož hmota mírně převyšuje úroveň korunní římsy. Zámek je zastřešen valbovými střechami a v ose budovy vrcholí drobnou hodinovou věžkou. Fasády jsou v přízemí členěny pásovou bosáží, v patře lisénovými rámy. Architektonický výraz fasád výrazně obohacují vrcholně barokně utvářené šambrány, které jsou na východním průčelí (to je proto nutno chápat jako hlavní) podány s větší plasticitou štukových prvků, především římsových úseků suprafenester. Obě delší průčelí jsou v ose opatřena portálem, nad kteým je umístěno sdružené okno. Suprafenestra východního okna je navíc opatřeba znakem břevnovsko-broumovského kláštera.

Interiér

Podobně jako samotná hmota budovy je i její vnitřní dispozice přehledně, logicky a zcela jednolitě komponovaným celkem. Ten je utvářen jako dvojtrakt. O něco užší západní trakt zaujímá v obou patrech široká chodba, k níž z jihu přiléhá dvojramenné schodiště. Na opačném konci chodby v přízemí se nachází zámecká kaple svatého Jana Nepomuckého. V přízemí prochází budovou průjezd, který v užším západním traktu kolmo protíná zmíněnou chodbu a v širším traktu východním se mění v osmibokou salu terrenu. Nad ní je v patře umístěn hlavní sál po obou stranách jej doplňuje dvojice větších salonů, pátý velký salon je umístěn naproti schodišti nad kaplí. Sestavu prostor prvního patra doplňují ve hmotě bočních rizalitů umístěné drobnější obslužné a soukromé místnosti.

Přízemí je kompletně klenuté, místnosti prvního patra mají ploché omítané stropy s jednoduchými fabionovými římsami. Malířská i štukatérská výzdoba pochází většinou až z 19. století.